ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze voorwaarden gelden voor alle diensten van Stefan Desaeyere Fotografie en dienen gelezen en goedgekeurd te worden door de klant.


Bij het maken van een afspraak dient de klant akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden.


Alle foto’s en video’s zijn eigendom van Stefan Desaeyere Fotografie. Foto's uit de portretten mogen aangewend worden door de fotograaf ter promotie van zijn beroep. Deze promotie mag in al zijn media en promotiemateriaal gebruikt worden. Met bezwaar door de klant zal rekening gehouden worden. Alle foto's worden digitaal aangeleverd via een online album.


Zonder toestemming van de fotograaf mogen er geen foto's doorgegeven worden voor commercieel gebruik door andere partijen.


Indien u de foto's wenst te delen via sociale media dient u deze te delen in de beste kwaliteit en na ontvangst van de originele foto's. Print screens van foto's of bewerkingen in andere kleuren, filters of zwart wit bewerkingen mogen niet gedeeld worden. Bij het delen van foto's via sociale media dient u tevens de volgende gegevens te vermelden: Stefan Desaeyere Fotografie / www.stefandesaeyere.be


Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden bewerkt in de stijl van de fotograaf. Onbewerkte foto's kunnen niet meer verzonden worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden aan 4 EUR per foto. De foto's worden aangeleverd in JPG en zonder watermerk. Onbewerkte foto's kunnen niet verzonden worden. Het album zal tot 2 maand na het portret online te raadplegen zijn. De foto’s worden bijgehouden en kunnen kosteloos terug worden opgevraagd bij verlies.


Aanpassingen zijn tot 1x na de verzending mogelijk en kunnen tot 1 maand na het portret aangevraagd te worden. De kleuren of de kwaliteit van de foto’s zijn afhankelijk van de kalibratie of de instellingen van de computer waar de foto’s op bekeken worden. De fotograaf is niet aansprakelijk voor verschillen in kleur bij het afdrukken van de foto’s bij derden. 


De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Prijzen zijn afhankelijk van het soort portret en zijn vastgesteld. Prijzen kunnen steeds aangepast worden maar de prijs bij het maken van de afspraak blijft ongewijzigd.


De fotograaf voorziet samen met de klant de locatie voor de fotosessie. De klant mag locaties voorstellen. Alles gebeurt in overleg. Toegangsgelden en parkeertickets worden betaald door de klant.


ANNULERING


Annuleren kan tot 1 week voor de afspraak, Bij belet of bij ziekte van de fotograaf zal een andere beschikbare fotograaf gezocht worden of een andere datum bepaald worden.


Het betaalde voorschot van 25% voor huwelijksportretten dient tevens als annulatiekost. Indien een huwelijksportret geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.


Indien bij annulatie geen andere fotograaf beschikbaar is zal het voorschot worden teruggestort en een gratis minishoot worden aangeboden.


Bij slecht weer zal een binnenlocatie gezocht worden of voorzien we een nieuwe afspraak.


VERPLAATINGSKOSTEN


Vanaf 10 km rond Zandhoven zijn de verplaatsingskosten inbegrepen. Voor opdrachten langer dan 5u zoals bijvoorbeeld huwelijksportretten zijn de verplaatsingskosten ook inbegrepen. Voor alle andere verplaatsingen wordt 0,50 EUR per km verrekend.


DUUR VAN EEN PORTRET


Portretten beginnen vanaf 30 minuten. De duur van een portret is afhankelijk van situatie tot situatie of acties. Fotoshoots kunnen niet ingekort worden tenzij anders bepaald door een actie.


CADEAUBONNEN, KORTINGEN EN ANDERE AANBIEDINGEN


Deze kunnen niet ingewisseld worden voor andere producten en zijn niet geldig in samenwerking met andere acties. Cadeaubonnen of acties zijn geldig op de prijzen in het jaar van uitgifte. Indien de prijs van een portret hoger is dan de cadeaubon dient de klant het prijsverschil bij te betalen. Indien de prijs lager is kan het resterende bedrag gebruikt worden voor extra bestellingen van prints of voor een nieuw portret. Een tegoed kan niet ingewisseld worden voor geld.


BOEKINGEN


Een afspraak kan online gemaakt worden, via mail of telefonisch. Een boeking in het buitenland is mogelijk. De modaliteiten van verplaatsing en eventuele overnachting worden apart bepaald tijdens het kennismakingsgesprek.


BETALINGEN


Als u akkoord gaat met de offerte kan u de boeking definitief vastleggen door de betaling van het voorschot van 25% voor boekingen boven de 200 EUR.


Na ontvangst van de totale factuur dient het volledige bedrag overgemaakt te worden 30 dagen na de factuurdatum. Na betaling van het bedrag zullen de foto's overgemaakt worden.


AANSPRAKELIJKHEID


De fotograaf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.


EXTRA VRAGEN


Info@StefanDesaeyere.be

PRIVACYVERKLARING


Stefan Desaeyere Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke manier verwerkt. De gegevens die wij verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Voor- en achternaam


Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres 

geboortedatum


Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek


Stefan Desaeyere Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


het afhandelen van jouw betaling 

je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

voor het inschrijven op een nieuwsbrief

om goederen en diensten bij je af te leveren 


Stefan Desaeyere Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

Hotmail


Klantgegevens worden bewaard op de harde schijf van Stefan Desaeyere Fotografie. Alle gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord als via de mailbox van Stefan Desaeyere Fotografie. Foto’s en back ups worden bewaard op de google drive van Stefan Desaeyere Fotografie. 


WEBSITE EN OPSLAG 


Stefan Desaeyere Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Versturen van foto’s: Emailadressen en foto’s worden niet opgeslagen via Pixiesite. 


Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met Stefan Desaeyere Fotografie via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, je e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden bewaard zolang Stefan Desaeyere Fotografie nog actief in bedrijf is. 


Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


Persoonsgegevens en facturen: Verstuurde facturen worden bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht. Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Stefan Desaeyere Fotografie nog actief in bedrijf is.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Stefan Desaeyere Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stefan Desaeyere Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN 


Stefan Desaeyere Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stefan Desaeyere Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar we over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dromendoordelens.be 


HOE WE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 


Stefan Desaeyere Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met stefandesaeyere@hotmail.com